top of page

Процъфтяват

Какво е Thrive?

Thrive supports children with their emotional health, well being and social skills, all of which are needed to enable learning to take place. Children cannot always put their needs into words, but the way children behave can tell us a lot about how they are feeling. For some children there may be an obvious reason why they need extra support. This might be due to bereavement, family break down or an identified medical condition such as ADHD. For others, there may not be any obvious trigger as to why they are finding some aspects of school and/or home life difficult.

Thrive 2.jpg
Thrive 3.jpg

The Thrive Approach draws on the latest research from current neuroscience, recent attachment research, current studies of effective learning and current models of child development, in order to help us to understand the needs being signalled by children's behaviour. Working with parents and class teachers, our Thrive practitioners carry out assessments of identified children's social, emotional and behavioural needs which help us to build an Action Plan of targeted strategies and activities to help children re-engage with learning and life.

The Thrive approach is based on growing evidence that the brain develops through personal and social interaction. The relationships that we have with significant adults is fundamental to who we grow up to be. Our brain is built through trillions of brain-cell connections made by sight, sound, smell, touch and movement. Positive experiences enhance brain connections, and sustained negative experiences can restrict them. Through simple, repeated activities over time, within a safe and caring environment, Thrive aims to compensate for interruptions in emotional development, when they affect a child's ability to enjoy life and learn.

A Thrive assessment helps us to identify emotional developmental needs as early as possible, in order to support and meet those needs on an individual basis. As well as offering new ways of dealing with challenging behaviour, Thrive also offers both teaching staff and parents useful approaches to working with and helping any child who is experiencing emotional  upheaval, whether short or long term. This is not a quick-fix; it  takes time and commitment to see results. However, from research it is clear that early intervention to support children's needs is the most effective approach to preventing issues  becoming more problematic in later life.

A Thrive Action Plan is a plan of activities tailored to support a child's identified social and emotional learning targets. The activities are one-to-one and small group play and arts-based activities designed to help the child feel better about themselves; become more resilient and resourceful; form trusting, rewarding relationships; be compassionate and empathetic; and/or  be able to overcome difficulties and setbacks.


Activities might include playing in the sand, cooking, painting, model making, exploring difficult situations through role-play or comic strips, playing strategy games or projects focusing on the child's own interests. Action Plans are shared with parents who are encouraged to do some of the activities at home with their child. Action Plans are reviewed regularly to monitor the progress children have made.

Thrive 4.jpg

Thrive подкрепя децата с тяхното емоционално здраве, благосъстояние и социални умения, всички от които са необходими, за да се даде възможност за учене. Децата не винаги могат да изразят своите нужди с думи, но начинът, по който децата се държат, може да ни каже много за това как се чувстват. За някои деца може да има очевидна причина, поради която се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това може да се дължи на загуба на семейство, разпадане на семейството или идентифицирано медицинско състояние като ADHD. За други може да няма очевидна причина за това, защо те намират някои аспекти от училищния и / или домашния живот трудни.

U

Подходът за процъфтяване се основава на най-новите изследвания от настоящата неврология, скорошни изследвания на привързаността, текущи проучвания за ефективно обучение и актуални модели на детско развитие, за да ни помогне да разберем нуждите, сигнализирани от поведението на децата. Работейки с родители и класни ръководители, нашите специалисти по процъфтяване извършват оценки на идентифицирани социални, емоционални и поведенчески нужди на децата, които ни помагат да изградим План за действие от целенасочени стратегии и дейности, които да помогнат на децата да се ангажират отново с ученето и живота.

U

Подходът Thrive се основава на нарастващи доказателства, че мозъкът се развива чрез лично и социално взаимодействие. Връзките, които имаме със значими възрастни, са от основно значение за това кой сме израснали. Нашият мозък е изграден чрез трилиони връзки мозъчни клетки, направени чрез зрение, звук, обоняние, докосване и движение. Положителните преживявания подобряват мозъчните връзки, а продължителните отрицателни преживявания могат да ги ограничат. Чрез прости, повтарящи се дейности с течение на времето, в безопасна и грижовна среда, Thrive има за цел да компенсира прекъсванията в емоционалното развитие, когато те засягат способността на детето да се радва на живота и да се учи.

U

Оценката за процъфтяване ни помага да идентифицираме потребностите от емоционално развитие възможно най-рано, за да подкрепим и задоволим тези нужди на индивидуална основа. Освен че предлага нови начини за справяне с предизвикателното поведение, Thrive предлага и на преподавателския персонал, и на родителите полезни подходи за работа и подпомагане на всяко дете, което преживява емоционални сътресения, било то краткосрочни или дългосрочни. Това не е бързо решение; отнема време и ангажимент, за да видите резултатите. От изследванията обаче става ясно, че ранната намеса в подкрепа на нуждите на децата е най-ефективният подход за предотвратяване на проблемите, които стават по-проблематични в по-късния живот.

U

План за действие за процъфтяване е план от дейности, съобразени с подкрепата на идентифицираните от детето цели за социално и емоционално обучение. Дейностите са индивидуални и малки групови занимания и занимания с изкуства, предназначени да помогнат на детето да се почувства по-добре за себе си; станете по-издръжливи и изобретателни; формират доверителни, възнаграждаващи взаимоотношения; бъдете състрадателни и съпричастни; и / или да бъде в състояние да преодолее трудностите и неуспехите.


Дейностите могат да включват игра на пясък, готвене, рисуване, изработка на модели, изследване на трудни ситуации чрез ролеви игри или комикси, игра на стратегически игри или проекти, фокусирани върху собствените интереси на детето. Плановете за действие се споделят с родителите, които се насърчават да правят някои от дейностите у дома с детето си. Плановете за действие се преразглеждат редовно, за да се следи напредъка, постигнат от децата.

Ако искате допълнителна информация за подхода Thrive, моля, посетете: www.thethriveapproach.co.uk


Като училище използваме Thrive, за да подкрепяме децата с тяхното емоционално здраве, благосъстояние и социални умения, всички от които са необходими, за да се осъществи ученето.

U

Подходът Thrive започва с цял клас, компютъризиран скрининг, където учителите отговарят на поредица от въпроси за всяко дете в класа. След това компютърната програма идентифицира всички деца, които биха се възползвали от по-подробна оценка, която от своя страна предлага идеи, дейности и стратегии в подкрепа на отделното дете.

U

Вярваме, че този подход може да бъде от огромна полза за всички наши деца и затова при влизането в училище искаме разрешение от всички родители и полагащи грижи да извършат процъфтяващ скрининг на тяхното дете. Разбира се, ще ви уведомим за всякакви опасения, разкрити от скрининга и ще бъдете напълно консултирани и включени във всякакви последващи дейности.

U

Понякога може да е полезно да споделите резултатите с други агенции, например нашия педагогически психолог или съветник за поведение, така че искаме вашето разрешение и за това.

U

Имаме двама обучени служители, които да подкрепят прилагането на този подход в нашите училища. Всички служители обаче са преминали обучение в подкрепа на изпълнението на Програмата за процъфтяване.

bottom of page